כפל המבנה העשרוני - חלק ב חקר נתונים www . school . kotar . co . il הספר במהדורה מקוונת  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית