מדינת ישראל משרד החינוך המינהל הפדגוגי האגף לחינוך יסודי המזכירות הפדגוגית הפיקוח על הוראת העברית האגף לחינוך יסודי בשיתוף המזכירות הפדגוגית יזם פיתוח של יחידות הוראה במטרה לקדם יישום מיטבי של תכנית הלימודים בחינוך לשוני ( תשס , ( ג" ושל תכניות ההוראה לכיתות ) ד-ג תש-ע"תשע , ( א" ולכיתות ) ו-ה תשע-ב"תשע . ( ה" יחידות הוראה אלו יצאו לאור בגרסה מודפסת ונשלחו לבתי הספר בצירוף קלסרים המאגדים אותם לקבוצות הגיל השונות ( ג , ד , , ( ו–ה והן מופיעות גם בגרסה דיגיטלית באתר המשרד ובכותר ספרי לימוד . מבוא זה ממפה ומתאר את כל היחידות כולן . יחידות ההוראה פותחו בסיוע מטח . הפיתוח לווה בוועדה מקצועית שייצגה את יחידות המשרד השונות : האגף לחינוך יסודי במנהל הפדגוגי , הפיקוח על הוראת העברית במזכירות הפדגוגית , הפיקוח על החינוך הלשוני במנהל החינוך הדתי , מנהל מדע וטכנולוגיה . הפיקוח על הוראת הספרות , הפיקוח על הוראת המקרא , הפיקוח על הוראת לימודי מלדת וחברה , הפיקוח על הוראת גאוגרפיה והפיקוח על הוראת מדעים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך