מה נלמד ? זוויות מתאימות וזוויות מתחלפות זוויות בין ישרים מקבילים וחותך זוויות במקבילית ובטרפז זוויות מתאימות וזוויות מתחלפות 1 שני הישרים ST–ו KM שבסרטוט נחתכים על ידי הישר . PD סביב כל אחת מנקודות החיתוך ( B–ו A ) נוצרים שני זוגות של זוויות קדקודיות וארבעה זוגות של זוויות צמודות . א . כתבו זוגות של זוויות קדקודיות . ב . כתבו זוגות של זוויות צמודות . דיון 2 בכל אחד מהסרטוטים מופיעים שני ישרים b–ו a וישר n החותך אותם . בכל סרטוט תארו את מיקום הזוויות המסומנות ביחס לישרים b–ו a ולישר החותך . n  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית