התבוננו בדיאגרמות המייצגות את מספר המכוניות שנמכרו בסוכנות מכוניות בחודשים טבת , שבט ואדר בשנים תשס " ג ותשס " ד . התוצאות בדיאגרמות מוצגות לאחר שעוגלו . א . האם הדיאגרמות מייצגות את אותם הנתונים ? נמקו את תשובתכם . ב . כמה מכוניות נקנו בחודש טבת בשנת תשס ? ג " ג . כמה מכוניות נקנו בחודש טבת בשנת תשס " ד ? בדקו עתה את תשובתכם לסעיף ב . האם צדקתם ? ד . מהו אחוז המכוניות שנמכרו בחודש טבת מתוך המכוניות שנמכרו בשלושת החודשים ? התייחסו לכל שנה בנפרד . ה . מה היחס בין מספר המכוניות שנמכרו בחודש שבט תשס " ג לבין מספר המכוניות שנמכרו בחודש שבט תשס " ד ? ו . כיצד תשתנה דיאגרמה ב אם הייצוג של מכונית יהיה כמופיע בדיאגרמה א ? * המשימה מתבססת על : פיתוח חשיבה כמותית — פרקי העמקה וחזרה לחטיבות הביניים , חלק ב , משרד החינוך , המזכירות הפדגוגית , האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים והמרכז הישראלי לחינוך מדעי טכנולוגי , ירושלים התשס , 2002 — ג" עמ' © . 82 כל הזכויות שמורות למשרד החינוך .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית