משוואות - חלק א 4 א . משוואה ופתרון 15 ב . פתרון משוואות מחשבים ולא רק 34 ... 35 ג . פתרון שאלות בעזרת משוואות מספרים מכוונים 52 א . מספרים מכוונים על ציר–המספרים 63 ב . חיבור וחיסור של מספרים מכוונים מחשבים ולא רק 78 ... 79 ג . כפל וחילוק של מספרים מכוונים מחשבים ולא רק 96 ... 97 ד . ביטויים אלגבריים ומשוואות מחשבים ולא רק 110 ... זוויות 111 א . זוויות - חזרה והעמקה 136 ב . זוויות מתאימות וזוויות מתחלפות מחשבים ולא רק 154 ... שטחים 155 א . שטח של משולש 172 ב . שטחי מרובעים ומצולעים אחרים 196 ג . היקף ושטח של עיגול מחשבים ולא רק 211 ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית