מה נלמד ? פתרון בעיות מילוליות 2 3 1 מספר אחד גדול 3–ב ממספר אחר . מהמספר הקטן שווה ל– מהמספר הגדול . 3 4 מצאו את המספרים . דוגמה לפתרון בעיה : מספר אחד גדול 9–ב ממספר אחר . 1 1 מהמספר הגדול שווה ל– מהמספר הקטן . מצאו את המספרים . 6 7 . 1 נסמן במשתנה את אחד הגדלים ונכתוב ביטויים אלגבריים לשאר הגדלים : נסמן x–ב את המספר הגדול . המספר הקטן : x - 9 1 מהמספר הגדול : 1 x 7 7 1 מהמספר הקטן : 1 ( x - 9 ) 6 6  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית