. 1 הסרטוט הבא מורכב מריבוע ששטחו 36 סמ"ר ומחצי עיגול . מהו שטח חצי העיגול ? א . 12 › סמ"ר ב . 9 › סמ"ר ג . 4 . 5 › סמ"ר ד . › סמ"ר . 2 מהו שטחה של הצורה הבאה ? א . 20 סמ"ר ג . 12 סמ"ר ב . 34 סמ"ר ד . 42 סמ"ר . 3 מהו השטח של הצורה הבאה המורכבת משני מלבנים ? * משימות 3-1 לקוחות מתוך : פיתוח חשיבה כמותית – פרקי העמקה וחזרה לחטיבות הביניים , חלק א , משרד החינוך , המזכירות הפדגוגית , האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים והמרכז הישראלי לחינוך מדעי טכנולוגי , ירושלים התשס , 2002 – ג" עמ' © 190 , 188 , 185 כל הזכויות שמורות למשרד החינוך .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית