. 1 האם הנתונים שבסרטוט הגיוניים ? מדוע ? . 2 לכל סרטוט , כתבו בין הזוויות את הסימן המתאים : > , < או . = . 3 הנקודה B נמצאת על הקטע . DC א . כתבו בעזרת x ביטויים המתארים את הגדלים של הזוויות . ABE–ו ABC ב . השלימו = או . › הסבירו את תשובתכם . 1 ABC __ DBE 2 CBE __ DBE 3 CBE __ ABD ג . במקרים שרשמתם בסעיף ב סימן , › הציעו שינוי בסרטוט כך שיתקיים שוויון . * משימות 2-1 לקוחות מתוך : פיתוח חשיבה כמותית - פרקי העמקה וחזרה לחטיבות הביניים , חלק ב , משרד החינוך , המזכירות הפדגוגית , האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים והמרכז הישראלי לחינוך מדעי טכנולוגי , ירושלים התשס , 2002 - ג" עמ’ © . 39-38 כל הזכויות שמורות למשרד החינוך .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית