תיאור חוקיות ( עמ' ( 24 - 9 ( 2 א . ( 5 4 5 3 4 23 24 22 23 ב . ( 8 d - 7 ( 7 p + 7 א . 1 ( 10 ב . צהוב , 3 - חום , 117 - כחול , 111 - כתום , 180 - ירוק 207 - ( 13 א . 1 , 2 , 4 ב . ( 15 1 1 א . הראשונה , 7 השנייה , 8 השלישית 9 ד . a + 6 ו . 56 ז . 94 6 5 5 4 4 2 2 ( 16 א . הראשונה , 4 השנייה , 8 השלישית 12 ד . 4 k ו . לא ז . ( 17 1 + 4 k ג . 2 + 3 k ד . 161 ה . m + 3 ו . לפניה : , 71 אחריה : ( 18 77 ג . 1 + 2 b ד . 61 ה . אין ( 19 ג . 2 + 2 n או ( n + 1 ) 2 או ( 20 n + n + 2 א . n + 1 ב . n + 2 ג . ( 21 n + n + 1 , 1 + 2 n ב . ( 23 k 2 א . 41 ב . 187 ג . 45 ד . לא בסדרה ( 24 א . 5 , 10 , 15 , 20 ב . 50 ג . 120 ד . ( 25 50 א * מופיעות חלק מהתשובות . משתנים וביטויים סדר פעולות החשבון - חזרה ( עמ' ( 8-4 ( 2 א . 45 ב . 4 ג . 4 ד . 3 ה . 20 ו . 5 ז . 8 . 5 ח . 2 . 5 ט . 32 י . 1 יא . 31 יב . ( 3 14 א . 9 . 5 ב . 8 ג . 6 ד . 95 ה . 25 ו . 2 ז . 24 ח . 1 ט . 33 י . 5 יא . 19 יב . ( 4 8 א . 50 ב . 26 ג . 36 ד . 14 ה . 160 ו . 38 ז . 3 ח . 160 ט . 10 י . 23 יא . 12 יב . 2 יג . 5 יד . 34 טו . 1...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית