בכל התרגילים שלפניכם אין להיעזר במחשבון ! . 1 אמדו ( בלי לחשב ) מהו ערך המכפלה . 6 . 01 2 . 99 א . 12 ב . 18 ג . 13 ד . 17 . 2 אמדו מהו ערך המכפלה . 10 . 004 5 . 01 א . 50 ב . 5 ג . 500 ד . 51 ה . 6 . 3 מהי תוצאת המכפלה 35 א . מעל 3000 ב . מעל 1000 ג . 0 . 4 ידוע כי . 11 , 869 : 13 = 913 על פי תרגיל זה , מצאו בלי לחשב כמה הם . 118 , 690 : 13 . 5 תוצאת כל אחד מהתרגילים הבאים חושבה על ידי אומדן או אומדנים . ציינו בכל תרגיל כיצד בוצע האומדן . א . 598 82 48 , 000 ב . 12 , 047 21 240 , 000 ג . 0 . 45 260 * משימות 5-1 לקוחות מתוך : פיתוח חשיבה כמותית – פרקי העמקה וחזרה לחטיבות הביניים , חלק ב , משרד החינוך , המזכירות הפדגוגית , האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים והמרכז הישראלי לחינוך מדעי טכנולוגי , ירושלים התשס , 2002 – ג" עמ' © . 206-201 כל הזכויות שמורות למשרד החינוך .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית