המספרים עד - 20 הכרה ומבנה חיבור וחיסור עד - 20 חלק א המספרים עד 100  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית