תוכלו להיעזר בגרסה המלאה של הפרק המופיעה באתר תולדוט במדור " לומדים היסטוריה " . מקורות לביסוס המידע המופיע בפרק ולהרחבה אוריאל רפפורט , " יחסי יהודים ולא יהודים בארץ ישראל והמרד הגדול ברומי " , תרביץ מז , חוברת א , תשרי-אדר תשל " ח , עמ ' . 14 - 1 אוריאל רפפורט , " הערות על סיבותיו של המרד הגדול ברומי " , קתדרה , 8 יד בן צבי , תשל " ח , עמ ' . 45 - 44 אוריאל רפפורט , " ריבוד חברתי , מבנה פוליטי ואידאולוגיה בחברה היהודית ערב המרד הגדול , " בתוך : אהרון אופנהיימר , ישעיהו גפני , דניאל שוורץ ( עורכים ) , היהודים בעולם ההלניסטי והרומי - מחקרים לזכרו של מנחם שטרן , מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל והחברה ההיסטורית הישראלית , עמ . 166 - 147 ' מנחם שטרן , " מלכותו של אגריפס , " 1-ה בתוך : ישעיהו גפני , משה דוד הר , משה עמית ( עורכים , ( מחקרים בתולדות ישראל בימי הבית השני , יד בן צבי , תשנ " א , עמ ' . 231 - 215 מנחם שטרן , " התאבדותם של אלעזר בן יאיר ואנשיו במצדה וה ' פילוסופיה הרביעית "' בתוך : ישעיהו גפני , משה דוד הר , משה עמית ( עורכים ) , מחקרים בתולדות ישראל בימי הבית השני , יד בן צבי , תש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית