תוכלו להיעזר בגרסה המלאה של הפרק המופיעה באתר תולדוט במדור " לומדים היסטוריה " . מקורות לביסוס המידע המופיע בפרק ולהרחבה ישראל ל ' לוין , " הורדוס - האיש ותקופתו , " בתוך : ד " ר מ רדכי נאור ( עורך ) , המלך הורדוס ותקופתו , סדרת עידן , מס , 5 ' יד בן צבי , תשמ " ה , עמ ' . 10 - 2 מנחם שטרן , " מדיניותו של הורדוס והחברה היהודית בסוף ימי בית שני , " בתוך : ישעיהו גפני , משה דוד הר משה עמית ( עורכים , ( מחקרים בתולדות ישראל בימי הבית השני , יד בן צבי , תשנ " א , עמ 198 - 180 ' " דיון : מפעלי הבנייה של הורדוס - צורכי הממלכה או צורך אישי , "? קתדרה , 15 ניסן תש - ם " אפריל , 1980 עמ ' . 67 - 38 בנימין מזר " , ירושלים בתקופת הורדוס לאור החפירות מדרום ומערב להר הבית " , קתדרה , 8 תמוז תשל - ח " יולי , 1978 עמ . 41 - 29 ' על שם הפרק בזיכרון ההיסטורי של עם ישראל נחשב הכיבוש הרומי של ארץ ישראל לאירוע קשה , שסופו חורבן בית המקדש השני . הכיבוש בא לאחר תקופה של פריחה יחסית ושל עצמאות מדינית בהנהגת החשמונאים . הפרק מתאר את ביטול עצמאותה של המדינה החשמונאית בעקבות הכיבוש הרומי של ארץ ישראל . המדינה נ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית