תוכלו להיעזר בגרסה המל אה של הפרק המופיעה באתר תולדוט במדור " לומדים היסטוריה " . מקורות לביסוס המידע המופיע בפרק ולהרחבה בצלאל בר כוכבא , " קרבות יהודה המקבי - סיכום , " בתוך : אוריאל רפפורט וישראל רונן ( עורכים ) , מדינת החשמונאים לתולדותיה על רקע התקופה ההלניסטית , יד בן צבי והאוניברסיטה הפתוחה , תשנ " ד , עמ ' . 201 - 199 מנחם שטרן , " הברית ביו יהודה ורומא בשנת 161 לפסה , " נ " בתוך : ישעיהו גפני , משה דוד הר , משה עמית ( עורכים , ( מחקרים בתולדות ישראל בימי הבית השני , יד בן צבי , תשנ , א " עמ ' . 76 - 51 אריה כשר , " ימי ממלכת החשמונאים בתוקפה , " בתוך : אוריאל רפפורט וישראל רונן ( עורכים ) , מדינת החשמונאים לתולדותיה על רקע התקופה ההלניסטית , יד בן צבי והאוניברסיטה הפתוחה , תשנ " ד , עמ ' . 263 - 243 מנחם שטרן , " הרקע המדיני למלחמותיו של אלכסנדר ינאי , " תרביץ , שנה 33 חוברת רביעית , תשכ " ד , עמ ' . 336 - 325 אוריאל רפפורט , " תולדותיה של המדינה החשמונאית , " בתוך : דוד עמית , חנן אשל ( עורכים , ( ימי בית חשמונאי , סדרת עידן מס ' , 19 יד בן צבי , תשנ " ו , עמ ' . 76 - 61 שמות...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית