מקורות לביסוס המידע המופיע בפר ק ולהרחבה ישראל לוין , " הלניזם והעולם היהודי בעת העתיקה , " בתוך : יהדות ויוונות בעת העתיקה - עימות או מיזוג , ? מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל , תש " ס , עמ ' . 33 - 19 מנחם שטרן , " יהדות ויוונות בארץ ישראל במאות השלישית והשנייה לפסה , " נ " בתוך : אוריאל רפפורט וישראל רונן ( עורכים ) , מדינת החשמונאים לתולדותיה על רקע התקופה ההלניסטית , יד בן צבי והאוניברסיטה הפתוחה , תשנ , ד " עמ . 74 - 55 משה עמית , " עולמות שלא נפגשו - יהדות ויוונות , " בתוך : אהרן אופנהיימר , ישעיהו גפני , דניאל שוורץ ( עורכים ) , היהודים בעולם ההלניסטי והרומי - מחקרים לזכרו של מנחם שטרן , מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל החברה ההיסטורית הישראלית , עמ ' . 271 - 251 מנחם שטרן , " מרד החשמונאים ומקומו בתולדות החברה והדת היהודית , " בתוך : אוריאל רפפורט וישראל רונן ( עורכים ) , מדינת החשמונאים לתולדותיה על רקע התקופה ההלניסטית , יד בן צבי והאוניברסיטה הפתוחה , תשנ , ד " עמ . 161 - 151 א ' צריקובר , " גזרות אנטיוכוס ובעיותיהן , " בתוך : דניאל שוורץ ( עורך ) , מחקרים בתולדות ישראל בתקופת הבית ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית