מקורות לביסוס המידע המופיע בפרק ולהרחבה תנ " ך : ירמיהו נב , כט ; 15 - 1 מלכים ב , כד - כה ; תהילים קלז ; 5 - 1 יחזקאל כ ; 34 - 32 יחזקאל לז ; חגי ; זכריה ; עזרא . חיים הלל בן -ששון ( עורך , ( תולדות עם ישראל , דביר , , 1969 עמ ' . 172 - 154 חיים תדמור , " הרקע ההיסטורי להצהרת כורש , " בתוך : עז לדוד , החברה לחקר המקרא בישראל , תשכ " ד , עמ ' 473 - 450 ( תקציר מופיע באתר האינטרנט תולדוט . ( יעקב ליוור , ראשיתה של שיבת ציון , ארץ ישראל , מחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה , כרך ה , תשי " ט , הוצאת החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה , האוניברסיטה העברית בירושלים בשיתוף עם מוסד ביאליק של הסוכנות היהודית , עמ . 119 - 114 אפרים שטרן , " ארץ ישראל בתקופה הפרסית , " קדמוניות , שנה ב חוברת , ( 8 ) 4 תש , ל " עמ ' . 124 - 110 פנחס קורנגרין , " הרקע הבין-לאומי של שיבת ציון מבבל " , פרסומי החברה לחקר המקרא בישראל , ספר ז , לזכר דוד נייגר , עמ ' . 204 - 195 מרדכי זר כבוד , " הרישיונות של מלכי פרס וערכם להתפתחות מדינת יהודה , " בתוך : כתבי החברה לחקר המקרא בישראל , הוצאת ניב , תשכ " ד , עמ ' . 158 - 140 חי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית