, LED דפ ) א" דיודה פולטת אור ) התקן הפלט בסיסי ביותר היא נורת LED-ה ( דיודה פולטת אור ( Light Emitting Diode – המבוססת על חומר מוליך-למחצה . בדומה לדיודה , הדפ"א מוליכה בכיוון אחד בלבד . כאשר מחברים את הנורה במתח קדמי , הדיודה פולטת אור . עוצמת האור נמצאת ביחס ישר לזרם דרכה . ככל שהזרם גבוה יותר , כך עוצמת ההארה גדולה יותר . קיימות דפ"א הפולטות אור בצבעים שונים ובעוצמות הארה שונות . המתח המתפתח בין הדקי הדיודה עשוי לנוע בין 2 . 4 V-ל 1 . 1 V בהתאם לצבע האור הנפלט . כדי שיזרום זרם מתאים בדפ"א מחברים לה בטור נגד מתאים . באיור 11 . 26 מוצגות שתי שיטות חיבור של דפ"א לרכיב ספרתי . בשיקולי התכנון , חובה להתייחס לערכי זרמי המוצא המותרים על-פי המפרט של הרכיב הספרתי . באיור 11 . 26 א הנורה מאירה כאשר OUT = 1 וכבה כאשר . OUT = 0 באיור 11 . 26 ב הנורה מאירה כאשר OUT = 0 וכבה כאשר . OUT = 1 התנגדותו של הנגד R תלויה במתח המוצא בהדק , OUT במתח הפעולה של הדפ"א ובעוצמת הזרם הדרושה להארה בעוצמה הרצויה . מרבית מפתחי הפלט מסוגלים לספוג ( Sink ) זרם גדול יותר מאשר לדחוף , ( Source ) ולכן שיטת החיבור ב עד...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך