מספר מפתחי הקלט / פלט 8051-ב הוא מצומצם , במיוחד כאשר מחברים התקנים חיצונים באמצעות פסים . למעשה , לשם חיבור התקנים חיצוניים נותרים מפתח P 1 וחלק ממפתח . P 3 ניתן להגדיל את מספר המפתחים על-ידי חיבור נועלים עבור מפתחי פלט , חוצצים עבור מפתחי קלט , ורכיבים מוכללים , כפי שיוסבר בהמשך . נועל 74373 באיור 11 . 8 מוצג תרשים ההדקים של . 74373 הרכיב 74373 מורכב משמונה D . FF בעלי שעון משותף LE הפעיל ברמה גבוהה . כל אחד מהדקי המוצא של הנועל מחובר דרך חוצץ . בקרת המוצא מתבצעת במקביל לכל המוצאים באמצעות ההדק . OE טבלת האמת של הרכיב מוצגת בטבלה . 11 . 2 להלן הסברים לפעולת הנועל : כאשר , LE = 1 הנועל נמצא במצב "שקוף . " הנעילה מתבצעת כאשר LE עובר – Z . 0-ל 1-מ עכבה גבוהה ( מצב שלישי – N . C . ( אין שינוי . – Q › in › מוצא D . FF לפני החוצץ . מידע מופיע במוצא רק כאשר החוצץ מאופשר . i חוצץ 74244 הרכיב 74244 מורכב משתי קבוצות של חוצצים . בכל קבוצה ארבעה חוצצים . החוצצים נשלטים באמצעות מבוא הבקרה המשותף . OE  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך