עד כה דנו מבחינת קצבי ההעברה בארבעה אופני פעולה . נפרט עתה על אופני הפעולה . אופן פעולה – 0 אוגר הזזה אופן פעולה זה מאפשר מימוש של תקשורת טורית סינכרונית בניגוד לשלושת אופני הפעולה האחרים שהתקשורת הטורית בהם היא אסינכרונית . כמו בתקשורת טורית סינכרונית , נוסף על המידע המשודר , ( DATA ) משודר גם אות שעון . ( CLK ) הדק RXD בבקר משמש לקליטה ולשידור של הנתונים , והדק TXD משמש את השעון . באופן פעולה זה התקשורת היא מסוג , Half Duplex בניגוד לאופני פעולה אחרים שבהם סוג התקשורת הוא . Full Duplex המשמעות של Half Duplex היא שהמפתח הטורי מסוגל ברגע נתון לקלוט או לשדר בלבד . באיור 10 . 11 מתואר חיבור עקרוני בתקשורת מסוג . Half Duplex באיור הושמטה המערכת לתיאום רמות המתח . השידור מתחיל עם כתיבת המסגרת לאוגר . SBUF המידע באוגר משודר דרך ההדק , RXD החל מן הסיבית הפחות משמעותית , בקצב של 1 / 12 מתדר אות השעון . לאחר שידור של שמונה סיביות מסתיים השידור ודגל הפסיקה הוא . TI = 1 הקליטה מתחילה כאשר . RI = 0-ו REN = 1 לאחר קליטת שמונה סיביות המידע באמצעות הדק RXD מסתיים תהליך הקליטה , אוגר SBUF מתעדכן ודגל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך