את מפתח התקשורת הטורית ניתן להפעיל באופן שישדר שמונה או תשע סיביות בקצב העברת סיביות רצוי . קביעת מאפייני התקשורת מתבצעת באמצעות האוגרים המיוחדים SCON ( כתובת PCON-ו ( 98 H ( כתובת . ( 87 H קצב התקשורת נקבע באמצעות שעון 8051-ה או קוצב הזמן . ( timer 1 ) 1 אוגר SCON ניתן להפעיל את מפתח התקשורת הטורי בארבעה אופנים שונים . בחירת אופני הפעולה מתבצעת באמצעות הסיביות . SM 0 , SM 1 סיבית SM 2 משמשת להפעלת המפתח הטורי בסביבה מרובת מעבדים . מצב תהליך התקשורת מתקבל בדגלים . TI-ו RI אפשור הקליטה נעשה באמצעות סיבית בקרה . REN שתי סיביות נוספות TR 8-ו RB 8 משמשות כסיבית התשיעית לקליטה או לשידור . בטבלה הבאה מוצגים שמות הסיביות באוגר וכתובתן . כתובת האוגר . 98 H ניתן לפנות לסיביות האוגר במיעון סיבית . ערך האוגר באתחול : . 00 H בטבלה 10 . 2 מפורטים התפקידים של כל אחת מן הסיביות באוגר . SCON אוגר PCON לאוגר זה שני תפקידים : חיסכון באנרגיה – צמצום צריכת אנרגיה , והכפלת קצב התקשורת .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך