הפונקציה delay דוגמה 9 . 5 כתיבת תכנית ליצירת השהיה באמצעות פונקציה כתבו פונקציה המקבלת מספר שלם חיובי בגודל בית המייצג את גודלה של השהיה הדרושה באלפית השנייה . הפונקציה יוצרת השהיה על פי הערך המועבר אליה כפרמטר . השתמשו בנתונים של הדוגמה הקודמת . תדר שעון הוא . 12 MHz פתרון : הפרמטר הפורמלי של הפונקציה הוא מסוג , unsigned char נסמן אותו . mSec-ב הפונקציה אינה מחזירה ערך , מסמנים זאת בטיפוס . void נכנה את הפונקציה : . delay כותרת הפונקציה נראית כך : void delay ( unsigned char msec ) בפונקציה מופיעה לולאה המבצעת msec חזרות . בכל חזרה נוצרת השהיה של . 1 mSec בפתרון השתמשנו בתוצאות של דוגמה . 9 . 4 להלן שתי תכניות , בשפת C ובשפת סף , למימוש הפונקציה . משתמשים בפונקציה לקליטת הערך בשיטת התשאול , ) Polling ( זאת כיוון שבכל מקרה נדרש לעכב את ריצת התכנית . שאלה 1 . 9 מהי ההשהיה המרבית שניתן ליצור באמצעות הפונקציה ? delay האם משך זמן ההשהיה מדויק ? הסבירו את תשובתכם . שאלה 1 . 9 שנו את הפונקציה , delay כך שניתן יהיה ליצור השהיות שמשכן עד לדקה . רמז : סוג הפרמטר המועבר לפונקציה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך