אופן הפעולה של כל מונה נקבע על פי האוגר . TMOD לכל מונה הוקצו ארבע סיביות במונה , סיביות 3-0 עבור מונה 0 וסיביות 7-4 עבור מונה . 1 לכל קבוצת סיביות תפקיד זהה : סיביות 5-4-ו 1-0 קובעות , בהתאמה , את אופן הפעולה של המונה המתאים . סיביות 6-ו 2 קובעות בהתאמה , אם הרכיב יפעל כקוצב זמן או כמונה אירועים . סיביות 7-ו 3 קובעות , בהתאמה , אם בקרת השליטה באמצעות הדקים INT 1 , INT 0 מופעלת עבור המונה המתאים . כתובת האוגר . 89 H לא ניתן לפנות לסיביות האוגר במיעון סיבית . הערך באתחול : . 00 H בחירה בין קוצב זמן למונה אירועים הבחירה בין תפקודי המונה מתבצעת באמצעות הסיביות . C / T 1-ו C / T 0 באיור 9 . 2 נתון תרשים עקרוני המתאר את אפשרויות הבחירה . מקורות אות השעון fclk למונה מתקבלים מן המתנד הגבישי , Osc או מהדק המבוא Tn T 0 ) או . ( T 1 הבחירה בין המקורות מתבצעת באמצעות המתג . C / T כאשר הסיבית C / T C / T 0 ) או ( C / T 1 באוגר TMOD היא , " 0 " מתקבל אות השעון , fclk לאחר חלוקה , 12-ב מתדר הגביש . כאשר הסיבית C / T היא , " 1 " מתקבל אות השעון מהדק המבוא . Tn הדקים X 2-ו X 1 משמשים לחיבור הגביש למיק...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך