שאלה 8 . 4 שנו את שתי התכניות בפתרון לפי שיטת התשאול בדוגמה המסכמת , כך שיתאימו לקריאת מקש כאשר קו הזיהוי עולה . 1-ל 0-מ שאלה 8 . 5 מדוע , לדעתכם , נבחרה בדוגמה המסכמת שיטת דרבון-קצה ולא שיטת דרבון רמה ? שאלה 8 . 6 שני התקנים מחוברים למבואות הפסיקה החיצונית . INT 1-ו INT 0 אוגר הפסיקות מאותחל באופן הבא : . IE = 0 x 85 קבעו עבור כל אחד מן המקרים שלהלן איזו פסיקה תתבצע . א . שני מבואות הפסיקה במצב פעיל בו זמנית ; ב . מגיעה בקשה ממקור פסיקה INT 0 ומיד לאחר מכן ממקור הפסיקה ; INT 1 ג . מגיעה בקשה ממקור פסיקה INT 1 ומיד לאחר מכן ממקור הפסיקה . INT 0 שאלה 8 . 7 רשמו מילת בקרה מתאימה המשנה את העדיפות כך שלפסיקה INT 1 תהיה עדיפות גבוהה מזו של פסיקה . INT 0 שאלה 8 . 8 סטודנט השתמש בהוראה RET במקום בהוראה RETI בשגרת פסיקה בשפת סף . האם החלפת ההוראה משפיעה על המיקרו בקר . אם כן – הסבירו כיצד היא משפיעה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך