מערכת מבוססת-מיקרו-בקר 8051 כוללת לוח מקשים 4 X 4 ותצוגת -7מקטעים . לוח המקשים מחובר למיקרו-בקר באמצעות מפענח המפיק בכל לחיצה צירוף בינארי של ארבע סיביות וקו נוסף העולה לרמה לוגית 1 בכל זיהוי ודאי של המקש הנלחץ . לאחר שחרור המקש חוזר קו הזיהוי לרמה הלוגית . 0 תצוגת -7המקטעים מחוברת דרך מפענח מסוג BCD לתצוגת -7המקטעים . צירוף בינארי של ארבע סיביות המסופק למפענח גורם להפעלה של יחידת התצוגה בערך התצוגה המתאים . באיור 8 . 5 מתואר חיבור עקרוני בין המרכיבים השונים . באיור אנו רואים כי לוח המקשים מחובר למבוא הפסיקה , INT 0 הערך לאחר לחיצה יימצא במבואות מפתח P 1 . 0 – P 1 . 3 ואילו התצוגה מחוברת למוצאי מפתח . P 2 . 0 – P 2 . 3 לאחר כל לחיצת מקש נדרש להציג את ערכו בתצוגה , כלומר להעביר את הערך המתקבל במפתח P 1 אל מפתח . P 2 זיהוי לחיצה יתבצע על-ידי הדק . ( P 3 . 2 ) INT 0 ניתן לזהות לחיצה בשיטת התשאול Polling או בשיטת הפסיקה . Interrupt פתרון בשיטת התשאול : בשתי השפות נבדק הדק המבוא . P 3 . 2 כל עוד נמצא ההדק ברמה 0 ממתינים עד לעלייתו לרמה . 1 עם עלייתו של ההדק לרמה 1 ממתינים לירידה חזרה . 0-ל ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך