השליטה באופן שבו תתקבל פסיקת החומרה החיצונית היא באמצעות האוגר . TCON כתובת האוגר . 88 H ניתן לפנות לסיביות האוגר במיעון סיבית . לסיביות כתובות עוקבות החל מן הכתובת , 88 H כמתואר בטבלה . ערך האוגר באתחול : . 00 H 2 לאוגר TCON ( Timer Control ) שני תפקידים : . 1 סיביות , 3-0 בקרת הפעלה של פסיקות חומרה חיצוניות דרך ההדקים . INT 1-ו INT 0 . 2 סיביות , 7-4 בקרת הפעלה של קוצבי הזמן . 1-ו 0 2 הפרק הבא עוסק במונים ובקוצבי הזמן . הסיביות TF 1-ו TF 0 , IE 1 , IE 0 נקבעות אוטומטית 1-ל ומאופסות בהפעלת שגרת הפסיקה המתאימה . שגרת פסיקה תופעל אם מקור הפסיקה מאופשר , קיים אפשור גלובלי ( אוגר ( IE ולמקור הפסיקה עדיפות מתאימה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך