תהליכי הטיפול בפסיקה מנוהלים באמצעות שלושה אוגרים מיוחדים : ( SFR ) מניעה או אפשור פסיקות ;( IE Interrupt Enable ) אופן קבלת הפסיקות ;( TCON ) עדיפות בקבלת פסיקות . ( IP Interrupt Priority ) מניעה ואפשור פסיקה מתבצע באמצעות האוגר המיוחד . IE להלן תיאור שמות הסיביות באוגר וכתובתן : כתובת האוגר . A 8 H ניתן לפנות לסיביות האוגר במעון סיבית . לסיביות כתובות עוקבות החל מן הכתובת . A 8 H הערך באתחול : . 00 H בטבלה 8 . 3 מוצגים התפקידים של הסיביות באוגר באפשור ובמניעה של פסיקות . להלן כמה דוגמאות לערכים באוגר IE ומשמעותם מבחינת אפשור או מניעת פסיקות : . 1 כאשר IE = 8 FH = 10001111 B הפסיקות החיצוניות וקוצבי הזמן מאופשרים ואילו פסיקת התקשורת הטורית אינה מאופשרת . כל בקשת פסיקה ממקורות אלה תתקבל כיוון . EA = 1-ש . 2 כאשר IE = 0 FH = 00001111 B הפסיקות החיצוניות וקוצבי הזמן מאופשרים ואילו פסיקת התקשורת הטורית אינה מאופשרת . כל בקשת פסיקה ממקורות אלה לא תתקבל כיוון . EA = 0-ש . 3 כאשר IE = 80 H = 1000000 B קיים אפשור גלובלי כיוון , EA = 1-ש אולם פסיקות אחרות אינן מאופשרות ולכן בפועל שום פסיקה לא ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך