בקר הפסיקות , המנהל את בקשות הפסיקה , בודק אם מקור הפסיקה מאופשר או אינו מאופשר . אם מקור הפסיקה אינו מאופשר , אזי הבקר מתעלם מבקשת הפסיקה . אם המקור מאופשר , אזי נבדקת עדיפותו ביחס לבקשות פסיקה אחרות שבוצעו באותו הזמן . בקשת הפסיקה בעלת העדיפות הגבוהה ביותר תקבל שירות . באיור 8 . 2 מתואר מבנהו הפנימי של בקר הפסיקות . באיור ניתן לראות את חמשת מקורות הפסיקה . האישור או המניעה של כל מקור פסיקה מיוצג באמצעות המתגים . ES-ו EX 0 , EX 1 , ET 0 , ET 1 המתג EA מונע או מאפשר את הפסיקות כולן . בקשות הפסיקה נרשמות בדגלים IE 0 , IE 1 , TF 0 , , TF 1 , TI , RI והשליטה בסוג הפסיקה מיוצגת באמצעות המתגים . IT 1-ו IT 0 בכל מחזור מכונה של 8051-ה נבדקות ונרשמות בקשות הפסיקה בדגלי בקשת הפסיקה . אם בקשת הפסיקה הגלובלית EA מאופשרת אזי מתחיל תהליך של הפעלת שגרת הפסיקה בעלת העדיפות הגבוהה ביותר מבין כל הבקשות . סדר העדיפות של מקורות הפסיקה נתון בטבלה : 8 . 1 על פי הטבלה , כאשר מתקבלות באותו זמן שתי בקשות פסיקה , האחת פסיקה חיצונית והשנייה של התקשורת הטורית , תופעל תחילה שגרת הפסיקה של הפסיקה החיצונית ורק לאחר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך