בדוגמה שלהלן נציג שני פתרונות למשימה תכנותית המתבססים על גישות שונות . הפתרונות קשורים ברכיבי החומרה שיוצגו להלן . הדוגמה הזאת אינה עוסקת בשיקולי הבחירה של רכיבי החומרה . דוגמה 8 . 1 מערכת בקרת תהליכים והתקנים בחממה לגידול פרחים קיימת מערכת מבוססת-מיקרו-בקר . 8051 מטרת המערכת היא למדוד את הטמפרטורה והלחות ולהציג את ערכיהם . המדידה נעשית באמצעות חיישן טמפרטורה ולחות ( humidity ) ספרתי . הערך הנמדד מוצג בתצוגת -7מקטעים בעלת שלוש ספרות . המערכת מספקת התראות באמצעות זמזם ונורית סימון מתאימה . אופן הפעולה של המערכת נקבע על-ידי לוח מקשים ותצוגת . LCD הערכים הנמדדים נאגרים בזיכרון המיקרו-בקר ומשודרים דרך מתאם תקשורת טורית אל מחשב . באיור 8 . 1 נתונה דיאגרמת מלבנים של מערכת זו : התקני המערכת לפי סוגם : התקני אנוש : לוח מקשים , תצוגת -7מקטעים , תצוגת , LCD נורית התראה וזמזם . התקני בסיס : בקר תקשורת טורית , קוצב זמן . התקן ייעודי : חיישן טמפרטורה ולחות ספרתי .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך