בפרק 7 למדתם את הנושאים האלה : . 1 מבני נתונים ועידון תכנית ; . 2 הגדרת פונקציה ; . 3 יתרונות השימוש בפונקציה ; . 4 הפונקציה ; main . 5 הצהרה על פונקציה ; . 6 קריאה לפונקציה ; . 7 הוראת ; return . 8 תחום הכרה ומשך חיים של משתנה ; . 9 משתנה גלובלי ; . 10 משתנה לוקלי ; . 11 חפיפה של שמות משתנים ; . 12 משתנה סטטי ; . 13 אתחול משתנים ; . 14 תיעוד פונקציה ; . 15 פונקציית השהיה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך