משתנים מסווגים על פי תחום ההכרה ( Scope ) ועל-פי משך החי . ( Lifetime ) ת › משך החיות של משתנה הוא זמן ריצת התכנית , שעובר מרגע שהמשתנה נוצר " ) נולד ( " ומוקצה לו מקום בזיכרון , ועד הרגע שבו המקום בזיכרון משוחרר " ) מת . ( " תחום ההכרה של משתנה הוא האזור בתכנית שבו המשתנה מוכר . בלוק – ( block ) משפט מורכב המכיל בתחילתו הצהרות על משתנים בתחילתו . בלוקים יכולים להיות מקבילים זה לזה או מקוננים זה בתוך זה . בלוק תחום בין סוגריים מסולסלים , . { } משתנה מקומי משתנה שתחום הכרתו ומשך החיות שלו מוגבלים לבלוק שבו הם מוצהרים . לקטגוריה זו שייכים המשתנים הפורמליים והמשתנים המוגדרים בתוך הפונקציה . משתנים אלה מוכרים גם בשמות : " משתנים פנימיים " או " משתנים לוקאליים " . ( local ) חפיפת שמות אין הכרה במשתנים הנמצאים בבלוקים מקבילים או בפונקציות אחרות . עבור משתנים המוגדרים בבלוקים מקוננים מבצעים את התהליך הזה : ההתייחסות למשתנה בבלוק מסוים תגרום לאיתורו בתוך הבלוק שבו קיימת ההתייחסות . אם המשתנה אינו נמצא , עוברים לבלוק החיצוני יותר עד למציאת המשתנה . דוגמה 7 . 6  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך