ניתן לחלק את מגוון משימותיו של מחשב לשני סוגים : עיבוד מידע ובקרת תהליכים והתקנים ( ראו מיקרו-בקרים ושפה עילית , כרך א , עמ ' . ( 10 בכל אחת מן המשימות נדרש תכנון מוקדם , הכולל זיהוי המידע המועבר אל המשימה , בחירה של אופן אחסון המידע , אופן העיבוד של המידע והפקה של פלט מתאים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך