מערך הוא אוסף של משתנים מאותו טיפוס . לאוסף המשתנים ניתן שם המייצג את המערך . לכל אחד מתאי המערך ניתן מספר סידורי רציף 0-מ ואילך . באיור 6 . 1 מוצג מערך בגודל n בשם . arr לתא הראשון מוקצה האינדקס , 0 לתא השני האינדקס , 1 וכך הלאה , עד לתא האחרון בעל האינדקס . n-1 הפנייה אל תאי המערך נעשית באמצעות השימוש באינדקס באופן הזה : . arr [ index ] אופן פנייה זה , , arr [ index ] שקול לפנייה למשתנה יחיד . כלומר , בדרך זו ניתן לבצע כל פעולה שאפשר לבצעה על משתנה יחיד . הכרזה על מערך type arr–name [ size ] = { value , …}; כאשר : – type הוא סוג המשתנה . ( char , int , long , float ) – arr–name שם המערך . שם זה חייב לקיים את כללי קביעת השמות בתכנית . – size קבוע מספרי שלם המייצג את גודל המערך . – value ערכי אתחול של המערך .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך