שאלה 5 . 9 כתבו תכנית לחישוב מכפלת המספרים 1-מ עד . 10 ממשו באמצעות שלוש לולאות . שאלה 5 . 10 כתבו תכנית לחישוב סכום המספרים : 1 + 7 + 14 + … + 7 k עבור . k = 10 ממשו באמצעות שלוש לולאות . שאלה 5 . 11 כתבו תכנית לחישוב סכום המספרים : . 1 – 2 + 3 – 4 + 5 – 6 + … + 21 ממשו באמצעות שלוש לולאות . שאלה 5 . 12 כתבו תכנית לחישוב הממוצע של המספרים 1-מ עד . 10 שאלה 5 . 13 למפתח P 1 מחוברים שמונה לחצנים . כל לחצן יוצר " 1 " כאשר הוא נלחץ . למפתח P 3 מחוברות שמונה נוריות . נורית נדלקת כאשר מספקים לה . " 1 " רשמו את ההוראות למניית מספר הלחיצות על הלחצן . P 1 . 0 לאחר כל לחיצה מוצג ערכו של המונה בנוריות . פתרו עבור שני סוגי מפסקים : א . מפסק אידאלי ב . מפסק רגיל שאלה 5 . 14 למפתח P 1 מחוברים שמונה לחצנים . כל לחצן יוצר " 1 " כאשר הוא נלחץ . למפתח P 3 מחוברות שמונה נוריות . נורית נדלקת כאשר מספקים לה . " 1 " רשמו את ההוראות למניית את מספר הלחיצות על הלחצן P 1 . 0 ואת מספר הלחיצות על הלחצן . P 1 . 7 לאחר כל לחיצה מוצג ההפרש בין ערכי המניה של שני הלחצנים בנוריות . פתרו עבור שני מפסקים :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך