בפרק 4 למדתם את הנושאים האלה : . 1 ביטוי לוגי פשוט ; . 2 אופרטורים של יחס < , < =, > , > =, ==, ! = : . 3 משפט התנאי ; if . 4 משפט התנאי ; if else . 5 משפט התנאי ; else if . 6 ביטוי לוגי מורכב ; . 7 האופרטורים הלוגיים ! , || , && . 8 קינון משפטי תנאי ; . 9 משפט ; switch case ; Enumeration . 10 . 11 מימוש מכונת מצבים ; . 12 אופרטור תנאי טרינארי ; . 13 סדר פעולות .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך