שאלה 4 . 7 נתונה התכנית הזאת : + include < reg 51 . h > void delay () { unsigned int i = 50000 ; while ( i > 0 ) i-- ; } void main () { P 3 = 0 ; while ( 1 ) { if ( P 3 % 3 == 0 && P 3 % 5 == 0 && P 3 % 7 == 0 ) Delay (); P 3 ++ ; } { נתון כי למפתח P 3 מחוברות נוריות הדולקות כאשר מספקים להן . " 1 " א . מה מבצעת התכנית ? מה יוצג בנוריות ? ב . רשמו משפט תנאי פשוט המחליף את הוראת התנאי המופיעה בתכנית . שאלה 4 . 8 למפתח P 1 מחוברים שמונה מפסקים . כאשר מפסק סגור מתקבל במוצאו , " 1 " וכאשר  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך