משתנה מסוג enumeration מכיל קבוצה של ערכים מספריים קבועים שלמים . הגדרת enumeration יוצרת קבוצת ערכים קבועים בעלי שם ( אופציונלי . ( משתנה מסוג enumeration מכיל ערכים מקבוצת הקבועים . בשפת C תקנית ערכי הקבועים הם מספרים שלמים מסוג . int בשפת C 51 ערכי הקבועים יכולים להיות בגודל של בית , אם הדבר אפשרי , או בגודל של שני בתים ( מספר שלם . ( int תחביר : enun tag { name = value , …}; כאשר : – tag שם עבור קבוצת הקבועים . אין חובה לקבוע שם . – name שם הקבוע . – value ערכו המספרי של הקבוע . אין חובה לקבוע ערך מספרי . כאשר משמיטים את ערכו של הקבוע המהדר ממספר את הקבועים במספרים עוקבים , החל . 0-מ ניתן להגדיר משתנה המכיל את ערכי קבוצת הקבועים באופן הזה : enum tag variable ; כאשר variable הוא משתנה מטיפוס שלם המקבל ערכים השייכים לקבוצת . enum tag דוגמה 4 . 14 שימוש במשתנה מסוג enumeration הגדירו משתנה מסוג enumeration שיכיל את ימות השבוע , ומשתנה שיכיל ערך של אחד מימות השבוע . פתרון : enum DAYS { Sun , Mon , Tue , Wed , Thu , Fri , Sat };  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך