בפרק 3 למדתם את הנושאים האלה : . 1 אופרטור השמה ; . 2 אופרטורים חשבוניים : א . חיבור , חיסור , כפל , חילוק מודולו ; ב . קידום , 1-ב החסרה של ; 1 ג . סדר פעולות . . 3 אופרטורים בוליאניים : א . ;~ NOT ,- XOR , | OR , & AND ב . פעולת מסיכה מסכה , ; MASK ג . קביעת סיבית 1-ל במשתנה ; ד . איפוס סיבית במשתנה ; . ה . היפוך סיבית במשתנה ; ו . הזזות ימינה >> למספר מסומן וחסר סימן ; ז . הזזה שמאלה . >> . 4 אופרטורים בוליאניים על סיביות ; . 5 סדר פעולות בוליאניות ; . 6 אופרטור השמה עצמית ; . 7 סדר פעולות חשבוניות ובוליאניות .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך