שאלה 3 . 6 בתכנית שלהלן מחוברות נוריות למפתח . P 3 הנוריות מופעלות ברמה . 1 בתכנית נפלו שתי שגיאות לוגיות ( לא תחביריות . ( + include < reg 51 . h > void delay () { unsigned int i = 50000 ; while ( i > 0 ) i-- ; } void main () { P 3 = 0 x 0 F ; while ( 1 ) { P 3 << 4 ; Delay (); P 3 >> 4 ; Delay (); } } א . זהו את השגיאות ותקנו אותן . ב . מה מבצעת התכנית לאחר תיקון השגיאות ? ג . כתבו שתי גרסאות נוספות לביצוע משימת התכנית , ללא השימוש באופרטורים >> . << -ו רמז : פעולת השמה ישירה והיפוך סיביות . ד . איזו מבין שלוש הגרסאות ( הראשונה המתוקנת והשתיים הנוספות שכתבתם ) מתאימה / מתאימות לביצוע אותה המשימה שמבצעת התכנית המתוקנת – כאשר הופעלו על שלשות הנוריות בצד ימין ובצד שמאל ( במקום על רביעיות הנוריות בצד ימין ובצד שמאל ?( כתבו את הגרסה / הגרסאות המבצעות משימה חדשה זו . שאלה 3 . 7 התכנית שלהלן נדרשת להדליק בכל פעם שתי נוריות המחוברות למפתח P 3 לפי התבנית הבאה : . 1 שתי הנוריות הקיצוניות דולקות במשך יחידת זמן אחת ; . 2 שתי הנוריות הפנימיות דולקות במשך יחידת זמן אחת ; . 3 וחוזר חלילה . בתכנית ח...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך