בשפת C קיימים אופרטורים הפועלים על שני ביטויים - פעולה בינארית , ואופרטורים הפועלים על ביטוי יחיד – פעולה אונרית . אופרטורים בינאריים האופרטור & מבצע פעולת AND בין הסיביות של שני ביטויים . האופרטור | מבצע פעולת OR בין הסיביות של שני ביטויים . האופרטור - מבצע פעולת XOR בין הסיבית של שני ביטויים . אופרטור זה משמש גם כאופרטור המיקום עבור הגדרת . sbit בטבלה 3 . 3 מוצגות טבלאות האמת של שלוש פעולות בוליאניות . האופרטורים האונריים האופרטור ~ מבצע פעולת NOT ( המשלים ( 1-ל על סיביות ביטוי יחיד . האופרטור >> מבצע פעולת הזזה ימינה על סיביות ביטוי יחיד . כפי שיודגם בהמשך , כל סיבית זזה לתא הסמוך מימין . הסיבית השמאלית ביותר מקבלת ערך לפי טיפוס המשתנה / הביטוי : למספר שלם לא מסומן unsigned char , ) ( unsigned int או sfr הסיבית תיקבע , 0-ל ועבור מספר שלם בעל סימן ( char , int ) הסיבית תישאר בערכה הקודם ( שכפול סיבית הסימן . ( האופרטור << מבצע פעולת הזזה שמאלה על סיביות ביטוי יחיד . כפי שיודגם בהמשך , כל סיבית זזה לתא הסמוך משמאל . הסיבית הימנית ביותר מקבלת ערך 0 ללא תלות בטיפוס המשתנה / הביטוי .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך