בטבלה שלהלן מוצגים מרחבי הזיכרון של : C 51 באיור שלהלן מתוארים המרחבים האלה : הסבר תוכני הטבלה : בשורות 1 עד : 7 כתובים שבעת מרחבי הבתים של ; C 51 בשורות : 9-ו 8 כתובים שני מרחבי הסיביות של . C 51 עמודה ראשונה : בששת המרחבים הראשונים אפשר להקצות משתנים מבין ארבעת הטיפוסים של : C 51 o משתנה char שיתפוס בית אחד ; o משתנה int שיתפוס שני בתים ; o ומשתני float-ו long שיתפסו ארבעה בתים . את ייחודו של המרחב השביעי , מרחב , sfr-ה נבאר בהמשך . בשני המרחבים האחרונים מקצים משתנים שרוחבם סיבית .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך