בין פקודות ההקצאה בשפת C 51 לפקודות המקבילות בשפת C קיימים הבדלים בשלושה היבטים : . 1 במספר המשתנים ובטיפוס שלהם ( חמישה במקום שישה ;( . 2 במספר הזיכרונות שבהם ימוקמו משתנים ( שמונה במקום אחד ;( . 3 ביעדי הפקודות להקצאת משתנים ( שניים במקום אחד . ( 2 . 2 . 1 ההבדל במספר המשתנים ובטיפוס שלהם טיפוס משתנה קובע במשתנה שלוש תכונות : א . את סוג המספר שיאוחסן בו – שלם או ממשי . ב . את רוחב המשתנה , כלומר כמה בתים או סיביות דרושים לאחסון המספר ( כמובן לפי גודלו . ( ג . במקרה שהמספר הוא שלם – אם הוא חיובי בלבד או מסומן ( כלומר יכול להיות גם חיובי וגם שלילי . ( נציג עתה בהרחבה את ששת הטיפוסים הקיימים בשפת C ואחר כך נראה כי C 51-ב קיימים ארבעת הטיפוסים הראשונים בלבד . א . טיפוסי המשתנים בשפת C בשפת C קיימים ששה טיפוסי משתנים המתחלקים לשתי קבוצות : א . משתנים למספרים שלמים . בקבוצה זו שלושה טיפוסים עיקריים : , int , char . long ב . משתנים למספרים ממשיים : . long double-ו , double , float א 1 . טיפוסי המשתנים השלמים בשפת C שלושת הטיפוסים : – long-ו int , char קובעים את התכונות א' ו-ב' של טיפוס המשת...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך