A פרשת בראשית כשאלוהים אמר בפעם הראשונה מילים : נתן זך לרון : מת' כספי כשאלוהים אמר בפעם הראשונה יהי אור הוא התכוון שלא יהיה לו חשוך . הוא לא חשב באותו רגע על השמיים אבל העצים כבר התחילו מתמלאים מים וציפרים קיבלו אויר וגוף . אז נשבה הרוח הראשונה אל עיני אדוננו והוא ראה אותה במו עיני ענן כבודו וחשב כי טוב . הוא לא חשב באותו רגע על בני האדם , בני אדם לרוב . אבל הם כבר התחילו לחשוב על עצמם בלי עלים וכבר החלה מתרקמת בליבם מזימה על מכאוב . כשאדוננו חשב בתחילה על הלילה הוא לא חשב על שינה . כך , כך אהיה מאושר , אמר בליבו האלוהים הטוב . אבל הם כבר היו לרוב . פרשת נח אליעזר בן יהודה מילים : ירון לונדון לרון : מתי כספי כמו הנביאים הקנאים לשם הוא קינא לפועל ולתואר ולשם . ובחצות , העששית בחלונו , היה רושם במילונו תילי תילים מילים יפות , מילים עפות ,  אל הספר
קרן תל"י