. 1 ידוע כי 11 , 869 : 13 = 913 על פי תרגיל זה מצאו בלי לחשב כמה הם . 118 , 690 : 13 . 2 נתון : . 176 467 = 82 , 192 על פי תרגיל זה מצאו : א . מה תהיה התוצאה של ? 176 468 ב . מה תהיה התוצאה של ? 177 467 ג . מה תהיה התוצאה של ? 175 467 . 3 סדרו את המכפלות הבאות לפי גודלן ( בלי לחשב . ( א . 27 82 ב . 426 572 ג . 676 426 ד . 624 ה . 26 82 ו . 426 652 ז . 798 * משימות 3-1 לקוחות מתוך : פיתוח חשיבה כמותית - פרקי העמקה וחזרה לחטיבות הביניים , חלק ב , משרד החינוך , המזכירות הפדגוגית , האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים והמרכז הישראלי לחינוך מדעי טכנולוגי , ירושלים התשס , 2002 - ג” עמ’ © . 201 כל הזכויות שמורות למשרד החינוך .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית