בתוצאות התרגילים הבאים הושמטה הנקודה העשרונית . בלי לחשב , סמנו את הנקודה העשרונית בתוצאה והסבירו את שיקוליכם . א | 7 . 5 ג | 235 . 35 ה | 0 . 035 ז | 20 . 20 ט | 17 . 50 × × × × × 8 . 2 0 . 222 103 25 200 615 522427 36050 50500 3500 ב | 0 . 74 ד | 1 . 07 ו | 739 . 15 ח | 0 . 092 י | 324 . 75 × × × × × 2 . 5 5 . 0 26 1005 1 . 04 185 5350 192179 9246 33774 * סעיפים א-ט לקוחים מתוך : פיתוח חשיבה כמותית - פרקי העמקה וחזרה לחטיבות הביניים , חלק א , משרד החינוך , המזכירות הפדגוגית , האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים והמרכז הישראלי לחינוך מדעי טכנולוגי , ירושלים התשס , 2002 - ג” עמ’ © . 59 כל הזכויות שמורות למשרד החינוך .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית