מה נלמד ? חישוב אורכים ושטחים במצולעים שונים חפיפת משולשים ישרי–זווית לפי שתי צלעות חישוב אורכים ושטחים במערכת צירים חישוב אורכים ושטחים במצולעים שונים › ABC 1 הוא משולש שווה–שווקים : BC = AC CD חוצה את . ACB BD = מ"ס 3 , AC = מ"ס 5 מצאו את שטח המשולש . ABC › EBC 2 הוא משולש שווה–שוקיים : EC = BC BD גובה לשוק המשולש . CD = מ"ס 6 , CB = מ"ס 10 ) הסרטוט מוקטן ( . א . מצאו את שטח המשולש . ECB ב . מצאו את אורך הבסיס .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית