ענו בעל–פה . . 1 השלימו את המספר החסר : 0 . 125 = 1 . 2 הציגו את התרגיל המתאים וחשבו . א . בכמה גדול ? 0 . 02–מ 0 . 2 ב . פי כמה גדול ? 0 . 02–מ 0 . 2 . 3 השלימו את המספר החסר בהצגה עשרונית . א . 2 . 5 = 1 ב . = 1 .. ג 0 . 8 = 1 . 4 השלימו : א . 5 0 . 6 = 0 . 3 ב . 0 . 4 = 0 . 14 20 . 5 בכל סעיף השלימו מספר מתאים . א . 0 . 45 : < 1 ב . 0 . 9 : > 1 ג . 1 . 35 - < 1 ד . 1 . 5 : = 3 . 6 בכל סעיף קבעו איזו פעולה ( חיבור , חיסור , כפל או חילוק ) יש לבצע כדי לקבל את התוצאה הגדולה ביותר . א . 1 . 253 0 . 9 ב . 3 . 36 2 . 7 ג . 0 . 5 0 . 2 . 7 בכל סעיף קבעו איזו פעולה ( חיבור , חיסור , כפל או חילוק ) יש לבצע כדי לקבל את התוצאה הקטנה ביותר . א . 0 . 27 0 . 23 ב . 7 . 35 0 . 1 ג . 1 . 8 1 . 2 * המשימות 7-1 לקוחות מתוך : פיתוח חשיבה כמותית - פרקי העמקה וחזרה לחטיבות הביניים , חלק א , משרד החינוך , המזכירות הפדגוגית , האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים והמרכז הישראלי לחינוך מדעי טכנולוגי , ירושלים התשס , 2002 - ג” עמ’ © . 149-147 כל הזכויות שמורות למשרד החינוך . למתעניינים שברים מצומצמים בייצוגים ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית