| פסוקים מן התנ"ך ב שלח לך אנשים ויתרו את ארץ כנען אשר אני נתן לבני ישראל אייש אחד › איש אחד למטה אבתיו תשלחו כל נשיא בהם׃ גוי שלח אתם משה ממדבר פארן על פי ה' כלם אנשים ראשי בני ישראל המה׃ ( במדבר יג , ) 3-2 יז וישלח אתם משה לתור את ארץ כנען וייאמר אלהם עלו זה בנגב ועליתם את ההר׃ יח וראיתם את הארץ מה הוא ואת העם הישב עליה החזק הוא הרפה המעט הוא אם רב׃ יט ומיה הארץ אשר הוא ישב בה הטובה הוא אם רעה ומה הערים אשר הוא יושב בהנה הבמחנים אם במבצרים׃ כ ומה הארץ השמנה הוא אם רזה היש בה עץ אם אין והתחזקתם ולקחתם מפריי הארץ והימים ימי בכורי ענבים׃ ( במדבר יג , ) 20-17 כה וישבו מתיור הארץ מקץ ארבעים יום׃ כו וילכו ויבאו אל משה ואל אהרן ואל כל עדת בני ישראל אל מדבר פארן קדשה וישיבו אותם דבר ואת כל העדה ויראום את פרי הארץ׃ כז ויספרו לו ויאמרו באנו אל הארץ אשר שלחתנו וגם זבת חלב ודבש הוא וזה פריה׃ כח אפס כי עז העם הישב בארץ והערים בצרות גדלת מאד וגם ילדי הענק ראינו שם׃ כט עמלק יושב בארץ הנגב והחתי והיבוסי והאמרי יושב בהר והכנעני ישב על הים ועל יד הירדן׃ ל ויהס כלב את העם אל משה ויאמר עלה נעלה וירשנו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית