| מדרש אגדה רב טבות לא היה משנה בדיבורו . * פעם אחת הזדמן למקום אחד ואמת שמו . ולא היו משנים בדבריהם , ולא היה מת אדם שם בלא זמנו . נשא אישה מביניהם , והיו לו שני בנים ממנה . יום אחד ישבה אשתו וחפפה ראשה . באה שכנה שלו ודפקה בדלת . חשב : אין זה דרך ארץ ) לספר שאשתו מתרחצת ( ואמר לה : “ היא לא כאן " . מתו לו שני הבנים . באו אליו אנשי המקום ואמרו לו : “ מה זה “? אמר להם : “ כך היה המעשה " . אמרו לו : “ בבקשה ממך , צא מהמקום שלנו , ואל תכעיס את המוות באותם אנשים " . ( סנהדרין צז , עא ) * לשנות בדיבור = לשקר . 1 למה בני העיר אמרו לרב טבות לעזוב את העיר שלהם ? . 2 אחת השאלות הגדולות בנושא של אמת ושקר היא : האם אפשר לחיות בחברה ולומר רק אמת ? מהי התשובה של המדרש לשאלה הזאת , ומה דעתכם ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית