| פסוקים מן התנ"ך יח ויאמר ה' אלקהים לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו׃ יט ויצר ה' אלקים מן האדמה כל חית השדה ואת כל עיוף השמים ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו׃ כ ויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולעיוף השמים ולכל חיית השדה ולאדם לא מצא עזר כנגדו׃ כא ויפל › ה' אלקים׀ תרדמה על האדם ויישן ויקח אחת מצלעתיו ויסגר בשר תחתנה׃ כב ויבן ה' אלקים׀ את הצלע אשר לקח מן האדם לאשה ויבאה אל האדם׃ כג ויאמר האדם זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקריא אשה כי מאיש לקחה זאת׃ ( בראשית ב , ) 23-18 | מדרש בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לברוא את אדם הראשון נמלך במלאכי השרת . אמר להם : " נעשה אדם" ( בראשית א , ) 26 אמרו לו : " אדם זה מה טיבו " ? אמר להן : " חוכמתו מרובה משלכם " . מה עשה הקדוש ברוך הוא ? הביא לפניהם בהמה וחיה ועופות , אמר להן : "זה , מה שמו " ? ולא היו יודעין . "וזה , מה שמו " ? ולא היו יודעין . העבירם לפני אדם . אמר לו : "זה , מה שמו " ? "שור “ . " וזה , מה שמו " - " ? גמל “ . " וזה מה שמו " - “? חמור “ . " וזה , מה שמו " - “? סוס “ . זהו שנאמר : "ויקרא האדם שמות לכ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית