| פסוקים מן התנ"ך ב ויאמר קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ולך לך אל ארץ המריה והעלהו שם לעלה על אחד ההרים אשר אמר אליך׃ גוי שכם אברהם בבקר ויחבש את חמרו ויקח את שני נעריו אתו ואת יצחק בנו ויבקע עצי עלה ויקם וילך אל המקום אשר אמר לו האלקים׃ ד ביום השלישי וישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחק׃ ה ויאמר אברהם אל נעריו שבו לכם פה עם החמור ואניי והנער נלכה עד כה ונשתחוה ונשובה אליכם׃ ו ויקח אברהם את עצי העלה וישם על יצחק בנו ויקיח בידו את האש ואת המאכלת וילכו שניהם יחדו׃ ז ויאמר יצהק אל אברהם אביו ויאמר אבי ויאמר הנני בני ויאמר הנה האש והיעצים ואיה השה לעלה׃ ח ויאמר אברהם אלקים יראה לו השה לעלה בני וילכו שניהם יחדו׃ ( בראשית כב , ( 8–2 | מאמר סיפור עקדת יצחק הוא אחד הסיפורים המפורסמים בתורה . אלוקים רוצה לבדוק עד כמה האמונה של אברהם חזקה , והוא בוחן את אברהם במבחן הנורא מכול : הוא מצווה על אברהם להקריב את בנו , את יצחק . אברהם שומע לאלוקים , קם מוקדם בבוקר ויוצא להר המוריה כדי 5 להקריב את בנו . בסופו של דבר מלאך ה' עוצר את אברהם , ואברהם מקריב איל , במקום את יצחק . בסיפור בתורה אין ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית